s ö n t k e

Paintings 2023

Söntke Campen – Leipzig, Germany.