s ö n t k e

Paintings 2024

Söntke Campen – Leipzig, Germany.