s ö n t k e

Paintings 2020

Söntke Campen – Leipzig, Germany.