s ö n t k e

Paintings 2022

Söntke Campen – Leipzig, Germany.